Zaznacz stronę

Prawo cywilne

Sprawy z zakresu prawa cywilnego obejmują w szczególności:

  • prowadzenie spraw i reprezentowanie Klienta w sporach sądowych,

  • sporządzanie pism procesowych, w szczególności: pozwów, wniosków,

  • sporządzanie środków zaskarżenia – skarg, sprzeciwów, zarzutów, zażaleń, apelacji,

  • przygotowywanie i opiniowanie umów,

  • udział w negocjacjach i zawieranie ugód.

 

W postępowaniu cywilnym występujemy w sprawach:

  • o zapłatę (wszelkiego rodzaju umowy, bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, zadośćuczynienie),

  • o ochronę własności i posiadania rzeczy (naruszenia, bezumowne korzystanie, służebności),

  • odszkodowawczych (ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej),

  • egzekucyjnych (skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne i opozycyjne),

  • konsumenckich (gwarancja, rękojmia za wady, reklamacja),