Zaznacz stronę

Prawo rodzinne

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego obejmują w szczególności:

  • problematykę zagadnień małżeńskich (prowadzenie spraw rozwodowych i separacyjnych, ustalenie istnienia/nieistnienia czy unieważnienie małżeństwa),

  • prowadzenie spraw alimentacyjnych (obniżenie, podwyższenie, uchylenie),

  • prowadzenie spraw dotyczących władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie i zawieszenie) oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi,

  • prowadzenie spraw majątkowych – małżeńskich takich jak: podział majątku wspólnego, sądowe zniesienie wspólności ustawowej,

  • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,

  • prowadzenie spraw z zakresu opieki i kurateli oraz przysposobienia i ubezwłasnowolnienia,

  • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia,

  • przygotowywanie projektów ugód, opinii oraz udzielanie porad prawnych.